Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh

26/04/2021

Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1640/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2021.

Theo đó, kế hoạch đã nêu cụ thể nội dung tuyên truyền cải cách hành chính cho các đối tượng như sau:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; kết quả thực hiện Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020;

- Tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025;

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác CCHC;

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; giải quyết TTHC trên môi trường điện tử và qua dịch vụ bưu chính công ích; Tuyên truyền, phổ biến các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị...; sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị sự nghiệp công lập; Tuyên truyền việc triển khai thực hiện CCHC gắn với hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng chính quyền điện tử hoạt động hiệu quả, đồng bộ, liên thông 4 cấp theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; Tuyên truyền kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (Par Index); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Đối với người dân và doanh nghiệp

- Tuyên truyền những nội dung cơ bản các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về CCHC có liên quan đến người dân, doanh nghiệp;

- Tuyên truyền, công khai TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau; cập nhật và đăng tải công khai toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý từ cấp tỉnh đến cấp xã vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố và chuẩn hóa;

- Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến mức độ 3, 4 qua Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.phutho.gov.vn); hệ thống phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã;

- Triển khai có hiệu quả các kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đối với quy định về TTHC tại Văn bản số 217/VP-NCKS ngày 26/3/2019 về việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Trong đó, tập trung tuyên truyền về nội dung, hình thức cá nhân, tổ chức được phản ánh, kiến nghị; cơ quan, đơn vị, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị./.

Như Quỳnh