Quyết định số 3402/QĐ-UBND: Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

29/12/2022

Ngày 23/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3402/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính không được công bố tại Quyết định này, thực hiện theo Quyết định số 2228/QĐ-BTP ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Danh mục thủ tục hành chính được công bố trong Quyết định gồm 18 Thủ tục hành chính. Trong đó, có 01 TTHC mới được ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã: Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch.

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã.

Giao Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xây dựng mới quy trình nội bộ đối với việc giải quyết thủ tục hành chính công bố tại Quyết định./.

Quyết định 3402.QĐ.UBND.pdf

Ngọc Bích