26/03/2021 10:05 | Chỉ đạo điều hành Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương phát động tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân...

Xem chi tiết