31/01/2024 09:14 | Chỉ đạo điều hành UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 395/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TU ngày 21/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ...

Xem chi tiết
31/01/2024 09:02 | Chỉ đạo điều hành Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 21/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở...

Xem chi tiết