06/10/2020 11:03 | Cải cách hành chính Nâng cao năng lực cho hòa giải viên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong hòa giải ở cơ sở góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả và tính bền vững hòa giải thành ở cơ sở

Trong hai ngày 05-06/10/2020, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tập huấn nhạy cảm giới trong hòa giải ở cơ sở cho...

Xem chi tiết
05/10/2020 20:31 | Tin tức, sự kiện Nâng cao năng lực cho hòa giải viên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong hòa giải ở cơ sở góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả và tính bền vững hòa giải thành ở cơ sở

Trong hai ngày 05-06/10/2020, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tập huấn nhạy cảm giới trong hòa giải ở cơ sở cho...

Xem chi tiết

Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Chuyên mục